contentarea

Interneta vietnes www.wemebeles.lv lietošanas noteikumi

Šajā Interneta vietnē piedāvāto mēbeļu pārdevējs SIA „WE Furniture” (reģistrācijas Nr.40203070360, adrese – dagdas iela 2-7, Rīga, LV- 1003) no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un fiziska vai juridiska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties preci, turpmāk saukts Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pirms uzsākt lietot Pārdevēja, izveidoto interneta vietni www.wemebeles.lv(turpmāk - interneta vietne), lūdzam rūpīgi izlasīt šos interneta vietnes lietošanas noteikumus. Šīs interneta vietnes lietošanas noteikumi attiecas uz visiem Interneta vietnes lietotājiem (turpmāk - lietotāji) un  vietnes lietošana ir uzskatāma par apstiprinājumu tam, ka lietotāji ir pilnīgi iepazinušies ar interneta vietnes lietošanas noteikumiem (turpmāk – noteikumi) un apņemas tos ievērot.

1. Pārdevēja tiesības un pienākumi

1.1. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Interneta vietnes saturu vai nosacījumus, kā arī jebkādu informāciju, ieskaitot informāciju, ko sniedz Pircējs.

1.2. Pircējs piekrīt, ka Pārdevējs nav atbildīgs par jebkurām negatīvām sekām, ko šādas vai līdzīgas darbības var radīt Pircējam, un atsakās celt jebkādas pretenzijas šajā sakarā.

1.3. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšējas paziņošanas vai piekrišanas bloķēt Pircēja pieeju Interneta vietnei, lai aizsargātu citu personu tiesības un likumīgās intereses vai izpildītu normatīvo aktu prasības.

2.Pircēja tiesības un pienākumi

2.1. Pircējam ir pienākums ievērot šīs interneta vietnes noteikumus, nepārkāpt Pārdevēja vai/un trešo personu tiesības, sniegt patiesu informāciju par sevi, izmantot drošus elektroniskos sakarus un datu pārraides līdzekļus, kā arī neizplatīt vīrusus, kas varētu traucēt interneta vietnei.

2.2. Pircējam ir pienākums nekavējoties informēt Pārdevēju, ja Pircējam kļuvis zināms, ka Pircēja datus izmanto vai var izmantot citas trešās personas.

 3. Piegādes un samaksas kārtība

3.1 Pircējs veic preces pasūtīšanu caur šo interneta vietni, norādot pasūtāmo preces modeli un daudzumu. 

3.2. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par precēm lietojot interneta vietnē iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot Pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

3.3. Pārdevējs nodrošina preces piegādi 1 mēneša laikā, ja prece neatarodas mūsu veikala-noliktavas telpās. Preces izņemšanas mūsu veikalā-noliktavā tiek nodrošināta norādītajos darba laikos.

3.3.1 Pārdevējs nodrošina preces piegādi precēm, kas ir veikalā uz vietas, vienas kalendārās nedēļas laikā, ja ir pieteikta preču piegāde līdz Pircēja norādītai adresei.

3.4. Pirkuma apliecinošs dokuments, kad prece tiek piegādāts Pircēja norādītajā adresē, ir preces pasūtījuma dokuments, kas tiek nosūtīts uz Pircēja norādīto e-pastu pirkuma brīdī. 

3.5. Faktu, ka Pircējs ir saņēmis preci, apliecina Pircēja paraksts, preces saņemšanas brīdī, uz kurjera iedotās pavadzīmes. 

4. Apmaksa:

4.1 Preces apmaksa ir iespējama veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu ar Visa vai MasterCard maksājumu karti. 

4.2. Skaidra nauda – apmaksājiet preci skaidrā naudā saņemšanas brīdī pie mums veikalā - noliktavā Brīvības gatvē 401C, vai piegādes brīdī, ja tāda ir pieteikta.

4.3. Līzings – Noformējiet preci līzingā mūsu mājas lapas vietnē, vai klātienē pie mums veikalā-noliktavā Brīvības gatvē 401C.

4.4. Interneta banka – apmaksājiet preci ar savas interneta bankas starpniecību izmantojot tiešsaistes pirkuma iespējas mūsu majas lapas vietnē.

4.5. Bankas pārskaitījums – apmaksājiet preci ar pārskaitījumu pamatojoties uz mūsu izrakstītu rēķinu-pavadzīmi.

4.6. Bankas karte – apmaksājiet preci pie mums veikalā – noliktavā Brīvības gatvē 401c.

5. Atteikuma tiesības

5.1. Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli.

5.2. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma vai lejupielādē to šeit.

5.3. Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atgriezt preces Pārdevējam. 

5.4. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs. Atgriežamās preces Pircējam jānogādā Brīvības gatvē 401C, Rīga, LV-1024 un tām ir jābūt pilnā komplektācijā.

5.5. Pircējam naudas atmaksa, piecu darba dienu laikā pēc preces atgriešanas, tiks veikta tādā pašā veidā, kā tika saņemta maksa par preci.

5.6. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

5.6.1. nepareizas lietošanas rezultātā bojāts preces audums;

5.6.2. pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;

5.6.3. Pircēja vainas dēļ bojātas preces mehāniskās daļas.

5.7. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

6. Autortiesības

 6.1. Interneta vietnē izvietotā satura (tajā skaitā oriģinālteksti, fotogrāfijas, video u.c.) autortiesības pieder Pārdevējam vai trešajām pusēm, kuras devušas atļauju publicēt saturu interneta vietnē. 

6.2. Ir aizliegts pārpublicēt, pārdot, kopēt, adaptēt utt. jebkuru interneta vietnes saturu bez Pārdevēja atļaujas.

7. Tiesiskās attiecības

7.1. No šiem Noteikumiem izrietošajām tiesiskajām attiecībām piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.

8. Datu apstrāde

8.1. Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu interneta vietnē, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu apkopot, izmantot, apstrādāt un pieņemt personisko informāciju, Pircēja pasūtījumu un veikt preces piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām.

8.2. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

9. Datu ieguve un izmantošana

9.1. Par personas datiem uzskatāmas ziņas, kuras Pārdevējs ar Pircēja piekrišanu no viņa iegūst, lai izpildītu noslēgtā līguma noteikumus, kā arī, lai turpmāk sazinātos ar Pircēju.

9.2. Pircēja datu iegūšana notiek tad, kad Pircējs sniedz kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, personas kodu, pasta adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi) interneta vietnē;

9.3. Pircēju datu iegūšana notiek brīdī, kad Pircējs veic pirkumus interneta vietnē, sniedzot kontaktinformāciju vai saglabājot informāciju, kas nepieciešama, lai atrunātu vēlamāko pirkuma īstenošanas veidu;

9.4. Veicot pirkumu interneta vietnē, visa Pircēja personiskā informācija tiek uzskatīta kā konfidenciāla informācija, izņemot normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

9.5. Pārdevējs veic arī citu ziņu ievākšanu, kuri nav attiecināmi uz konkrētu personu (ziņas par dzimumu, vecumu, valodu, uzturēšanās vietu) un kuri tiek apkopoti vienīgi statistiskiem nolūkiem.

9.6. Izmantojot iegūtos datus, Pārdevējs var informēt Pircēju par precēm, notikumiem un jaunumiem.

9.7. Jebkurā laikā Pircējs var dzēst savu vārdu no mērķauditorijas grupas sarakstam, ja informāciju par precēm, notikumiem un jaunumiem saņemt nevēlas.

9.8. Pircēja dati tiek izmantoti veicot preces piegādi un pildot saistības, kas izriet no preču pirkuma līguma.

9.9. Pārdevējs apņemas darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu pienācīgu datu drošību.

9.10. Visi WE Furniture rīcībā esošie personas (klientu) dati tiks dzēsti pēc pieprasījuma saņemšanas no personas pēc rakstiska lūguma iesniegšanas izmantojot epastu info@wemebeles.lv.

10. Piekļuve datiem

10.1. Pārdevējs var atklāt Pircēja datus, ja ir pamats uzskatīt, ka:

10.1.1. šī informācija ir nepieciešama, lai identificētu, konstatētu vai uzsāktu tiesiskas darbības pret kādu personu, kura var nodarīt jebkādu kaitējumu citai personai vai arī Pārdevējam, apdraudot tās tiesības, īpašumu vai darbību, kā arī pakļaut šādiem un līdzīgiem riskiem citus šīs interneta vietnes lietotājus un/vai personas;

10.1.2. tas jādara ņemot vērā normatīvo aktu prasības, vai gadījumos, kad to pieprasa kompetentas iestādes;

10.2. Pircējam, iesniedzot rakstisku pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

10.2.1. kādas ziņas par viņu ir iegūtas, datu ieguves avots, kad tika veiktas pēdējas datu izmaiņas;

10.2.2. kādam mērķim tika veikta datu apstrāde, ziņas par datu saņēmējiem.

11. Interneta Protokola adrešu izmantojums

11.1. IP adrese ir skaitļu kopums, kas automātiski tiek piešķirts datoram ik reizi, kad lietotājs pieslēdzas savam interneta pakalpojumu sniedzējam, pēc šīs IP adreses var automātiski identificēt lietotāja datoru.

11.2. Pārdevējs var apkopot šīs adreses sistēmas administrācijas un tīmekļa vietnes audita nolūkos. Pārdevējam nav mērķis pievienot lietotāja IP adresi viņa personu identificējošajai informācijai, kas nozīmē to, ka ikviena lietotāja sesija tiek reģistrēta, bet pats lietotājs paliek anonīms.

11.3. Pārdevējs var izmantot šīs IP adreses ar mērķi identificēt vietnes lietotāju situācijās, kad tā uzskata par nepieciešamu nodrošināt viņu uzvedības atbilstību vietnes lietošanas nosacījumiem vai arī aizsargāt interneta vietni vai citus lietotājus.

12. Sīkdatnes

12.1. Sīkdatnes ir pavisam nelielas teksta datnes, kas sniedz informāciju par to, cik bieži lietotājs apmeklē interneta vietni un ko tieši lietotājs savu sesiju laikā dara. Sīkdatnes nekādu personu identificējošu informāciju nesatur, bet, ja lietotājs šādu informāciju sniedz pats tad, šī informācija var tikt apvienota ar datiem, ko satur sīkdatnes.

12.2. Pārdevējs lietotāju datoru pārlūkprogrammās var ievietot sīkdatnes.

12.3. Pēc vēlēšanās varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Plašāk lasiet šeit aboutcookies.org. Varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Šādā gadījumā jums būs jāpielāgo daži iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet vietni, un varbūt nedarbosies daži pakalpojumi un funkcijas.

13. Drošība

13.1. Pārdevējs izmanto drošas datu sistēmas un nepieciešamības gadījumā ir gatavs veikt arī papildus drošības pasākumus, lai aizsargātu lietotāju datus no pazušanas, ļaunprātīgas izmantošanas un pārveidošanas.

13.2. Piekļuve interneta vietnes lietotāju uzticētajai informācijai ir tikai īpaši pilnvarotiem Pārdevēja darbiniekiem. Pārdevējs veic aizsardzības pasākumus, tomēr tā nevar pilnībā garantēt, ka nenotiks nekāds datu zudums, ļaunprātīgs izmantojums vai izmaiņas tajos.

14. Saistošie nosacījumi

14.1. Uzticot personiskos datus un/vai citu personisku informāciju, interneta vietnes lietotāji apliecina, ka viņiem ir saistoši šie konfidencialitātes politikas nosacījumi, un viņi atzīst, ka Pārdevējam ir tiesības šajā dokumentā definētajos gadījumos un apmērā rīkoties ar šo informāciju.